Menu

Methodist Episcopal Mission Press

Bibles
Type iso Date English Title Vernacular Title
Bible hak 1919 Dingzhou Gospel of Matthew (Romanised)
Bible mnp 1900 Jian'ou New Testament (Romanised) Séng iŏ̤ cṳ̌ing sṳ́ : Gu̳̤ing-nǎing hǔ gâ̤ tǔ-kióng. Lô̤-mǎ cī
Bible mnp 1900 Kien-Yang Gospel of Matthew (Romanised) Mâ Huó̤i Hho Ìng : Gyṳ̀ng-ió̤ng Ló̤-mâ-zò̤i
Resources
Language Abbreviation Type Link